Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

VINALAB – AOSC : Biên bản ghi nhớ hợp tác tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo/ so sánh liên phòng

07/11/2016

Ngày 14/09/2016, Hội các Phòng Thử nghiệm Việt Nam (VINALAB) đã cùng với Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (AOSC) ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng căn cứ vào nhu cầu của các phòng thử nghiệm được công nhận bởi AOSC.

Theo đó, Văn phòng AOSC chấp nhận các kết quả của chương trình thử nghiệm thành thạoHội VinaLAB cung cấp, được đăng tải trên website vinalab.org.vn và Bản tin Thử nghiệm Ngày nay số ra hàng tháng.

Hội VinaLAB cam kết tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo đạt tiêu chuẩn ISO 17043:2010 cho các khách hàng là phòng thử nghiệm đã được công nhận hoặc dự kiến xin công nhận của Văn phòng AOSC theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025; đồng thời, VinaLAB cám kết tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo/ so sánh liên phòng theo yêu cầu/ kế hoạch hàng năm mà AOSC đưa ra.

Bản ghi nhớ có hiệu lực kể từ ngày ký: 14/09/2016.

 Biên bản ghi nhớ
Biên bản ghi nhớ

VinaLAB