Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Đào tạo

STT Tên khóa đào tạo Địa điểm Số ngày Ghi chú Học phí Tham gia
1 Khóa đào tạo Nhận thức và Phương pháp thực hành 5S HN-HCM 02 Tháng 12 1,200,000
2 Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn; Đào tạo đánh giá viên nội bộ (T1) HN-HCM 03 Tháng 01 1,200,000
3 Kiểm tra, hiệu chuẩn các thiết bị đo lường PTN HN-HCM 03 Tháng 01 1,800,000
4 Phân tích vi sinh vật bằng kỹ thuật Realtime PCR HN-HCM 03 Tháng 02 3,000,000
5 An toàn sinh học cho PTN, PXN vi sinh vật (T2) HN-HCM 02 Tháng 02 1,200,000
6 Áp dụng QA/QC trong phân tích tại PTN (T2) HN-HCM 03 Tháng 02 1,200,000
7 Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học (T2) HN-HCM 04 Tháng 02 1,800,000
8 Ước lượng độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn các thiết bị đo lường phòng thí nghiệm HN-HCM 03 Tháng 03 1,500,000
9 Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm (T3) HN-HCM 02 Tháng 03 1,200,000
10 Quản lý rủi ro PTN (T3) HN-HCM 02 Tháng 03 1,200,000
11 Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn; Đào tạo đánh giá viên nội bộ (T3) HN-HCM 03 Tháng 03 1,200,000
12 Kỹ thuật Elisa - ứng dụng trong kiểm tra chất lượng nông sản, thủy hải sản, thực phẩm chế biến HN-HCM 04 Tháng 04 3,500,000
13 Xét nghiệm bệnh thủy sản bằng kỹ thuật Realtime PCR HN-HCM 03 Tháng 04 3,000,000
14 Kiểm tra, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp và ước lượng độ không đảm bảo đo trong lĩnh vực Sinh học (T4) HN-HCM 04 Tháng 04 1,500,000
15 Áp dụng QA/QC trong phân tích tại PTN (T4) HN-HCM 03 Tháng 04 1,200,000
16 Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học (T4) HN-HCM 04 Tháng 04 1,800,000
17 Sự không phù hợp và phân tích nguyên nhân gốc rễ (T5) HN-HCM 01 Tháng 05 1,000,000
18 Kiểm tra, hiệu chuẩn nội bộ các thiết bị đo lường PTN HN-HCM 03 Tháng 05 1,800,000
19 Nhận thức chung về HTQL chất lượng cho phòng xét nghiệm y tế theo ISO 15189:2012 HN-HCM 02 Tháng 05 1,200,000
20 7 công cụ thống kê – phân tích sử dụng trong kiểm soát chất lượng HN-HCM 02 Tháng 05 1,200,000
21 Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong phân tích bằng kỹ thuật sắc ký (T5) HN-HCM 04 Tháng 05 4,500,000
22 Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 9001:2015; Đánh giá viên nội bộ (T5) HN-HCM 03 Tháng 05 1,500,000
23 Kỹ Thuật Phân Tích Vi Sinh trong Thực Phẩm, Nước và Nước Thải HN-HCM 04 Tháng 05 3,500,000
24 An toàn sinh học cho PTN, PXN vi sinh vật (T6) HN-HCM 2 Tháng 06 1,200,000
25 Quản lý rủi ro PTN (T6) HN - HCM 2 Tháng 06 1,200,000
26 Kiểm nghiệm viên phòng thí nghiệm HN-HCM 04 Tháng 06 4,000,000
27 Kỹ thuật lấy mẫu trong phân tích môi trường không khí, nước và đất (T6) HN-HCM 03 Tháng 06 1,500,000
28 Quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) - Ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm công nghệ và môi trường HN-HCM 04 Tháng 06 4,000,000
29 Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn; Đào tạo đánh giá viên nội bộ (T6) HN-HCM 03 Tháng 06 1,200,000
30 Phương pháp phân tích dư lượng thuốc bảo vệ họ clo hữu cơ trong thực phẩm bằng phương pháp GC-ECD HN-HCM 02 Tháng 07 3,000,000
31 Ứng dụng phương pháp thống kê vào việc đánh giá, xử lý số liệu và kiểm soát kết quả trong phân tích định lượng (T7) HN-HCM 04 Tháng 07 1,500,000
32 Quang phổ hấp thu phân tử (UV-VIS) – Áp dụng trong phân tích thực phẩm, môi trường và phân bón HCM 04 Tháng 07 4,000,000
33 Nhận thức chung ISO 22000:2018 HN-HCM 02 Tháng 07 1,200,000
34 Ước lượng độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích HN-HCM 04 Tháng 07 1,500,000
35 Phân tích chất lượng môi trường không khí, đất, nước HN-HCM 04 Tháng 07 4,000,000
36 Tổ chức sản xuất hệ thống tinh gọn HN-HCM 02 Tháng 08 1,200,000
37 Khóa đào tạo Nhận thức và Đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 HN-HCM 03 Tháng 08 1,500,000
38 Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 9001:2015; Đánh giá viên nội bộ (T8) HN-HCM 03 Tháng 08 1,500,000
39 Kiểm tra, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp và ước lượng độ không đảm bảo đo trong lĩnh vực Sinh học (T8) HN-HCM 04 Tháng 08 1,800,000
40 Phân tích và đánh giá chất lượng thức ăn chăn nuôi HN-HCM 04 Tháng 08 1,800,000
41 Kỹ thuật sắc ký lỏng (HPLC) - Ứng dụng một số kỹ thuật tiến bộ mới của HPLC trong phân tích thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và môi trường HN-HCM 04 Tháng 08 4,000,000
42 Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm HN-HCM 03 Tháng 09 3,000,000
43 An toàn hóa chất trong kinh doanh, sản xuất và sử dụng trong PTN HN-HCM 02 Tháng 09 1,200,000
44 Quan trắc chất lượng môi trường nước HN-HCM 02 Tháng 09 1,200,000
45 Kỹ thuật phân tích vi sinh trong nông sản, thực phẩm và thủy hải sản HCM 04 Tháng 09 4,000,000
46 Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học (T9) HN-HCM 03 Tháng 09 1,800,000
47 Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn; Đào tạo đánh giá viên nội bộ (T9) HN-HCM 03 Tháng 09 1,200,000
48 Ứng dụng phương pháp thống kê vào việc đánh giá, xử lý số liệu và kiểm soát kết quả trong phân tích định lượng (T10) HN-HCM 04 Tháng 10 1,500,000
49 Sự không phù hợp và phân tích nguyên nhân gốc rễ (T10) HN-HCM 01 Tháng 10 1,000,000
50 An toàn sinh học cho PTN, PXN vi sinh vật (T10) HN-HCM 02 Thang 10 1,200,000
51 Kỹ thuật xác định hàm lượng hoạt chất thuốc BVTV HN-HCM 04 Tháng 10 4,000,000
52 Kỹ thuật lấy mẫu trong phân tích môi trường không khí, nước và đất (T11) HN-HCM 03 Tháng 11 1,500,000
53 Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong phân tích bằng kỹ thuật sắc ký (T11) HN-HCM 04 Tháng 11 4,500,000
54 Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn; Đào tạo đánh giá viên nội bộ (T11) HN-HCM 03 Tháng 11 1,200,000
55 Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm (T11) HN-HCM 02 Tháng 11 1,200,000
56 Tổng quan về công nghệ, hệ thống xử lý nước thải HN 02 Tháng 11 2,500,000
57 Quản lý rủi ro PTN (T12) HN-HCM 0 Tháng 12 1,200,000
58 Phân tích hàm lượng hoạt chất của thuốc BVTV bằng kỹ thuật sắc ký HCM 04 Tháng 12 4,000,000
Đăng ký