Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Đào tạo

STT Tên khóa đào tạo Địa điểm Số ngày Ghi chú Học phí Tham gia
1 Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017: Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn; Đào tạo đánh giá viên nội bộ (T1) HN-HCM 03 Tháng 01 2,500,000
2 An toàn sinh học cho PTN, PXN vi sinh vật (T2) HN-HCM 02 Tháng 02 2,000,000
3 Áp dụng QA/QC trong phân tích tại PTN (T2) HN-HCM 03 Tháng 02 3,000,000
4 Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 - Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn; Đào tạo đánh giá viên nội bộ (T3) HN-HCM 03 Tháng 03 3,500,000
5 Quản lý rủi ro PTN (T3) HN-HCM 02 Tháng 03 2,000,000
6 Ước lượng độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn các thiết bị đo lường phòng thí nghiệm HN-HCM 04 Tháng 03 3,000,000
7 Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích vi sinh HN-HCM 03 Tháng 04 3,000,000
8 Kiểm tra/ hiệu chuẩn cân cấp chính xác I, II, III, IIII HN-HCM 04 Tháng 04 3,500,000
9 Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học HN-HCM 04 Tháng 04 4,000,000
10 Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm HN-HCM 02 Tháng 04 2,500,000
11 Áp dụng QA/QC trong phân tích tại PTN (T4) HN-HCM 03 Tháng 04 3,000,000
12 Nhận thức chung về HTQL chất lượng cho phòng xét nghiệm y tế theo ISO 15189:2012 HN-HCM 02 Tháng 05 2,500,000
13 Kiểm tra/ hiệu chuẩn nội bộ các loại cân sử dụng trong PTN HN-HCM 04 Tháng 05 3,500,000
14 7 công cụ thống kê - phân tích sử dụng trong kiểm soát chất lượng HN-HCM 02 Tháng 05 2,000,000
15 Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong phân tích bằng kỹ thuật sắc ký HN-HCM 05 Tháng 05 3,000,000
16 Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 9001:2015; Đánh giá viên nội bộ HN-HCM 03 Tháng 05 2,000,000
17 An toàn sinh học cho PTN, PXN vi sinh vật (T6) HN - HCM 2 Tháng 06 2,000,000
18 Quản lý rủi ro PTN (T6) HN - HCM 2 Tháng 06 2,000,000
19 Kỹ thuật lấy mẫu trong phân tích môi trường không khí, nước và đất HN - HCM 3 Tháng 06 2,500,000
20 Quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) - Ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm công nghệ và môi trường (T6) HN - HCM 04 Tháng 06 4,000,000
21 Kiểm nghiệm viên phòng thí nghiệm (T6) HN - HCM 04 Tháng 06 4,000,000
22 Bảo trì/hiệu chuẩn HPLC, GC HN - HCM 03 Tháng 06 3,500,000
23 Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 - Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn; Đào tạo đánh giá viên nội bộ (T6) HN-HCM 03 Tháng 06 2,500,000
Đăng ký