Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Thử nghiệm và Kiểm chuẩn Việt Nam

10/06/2024

Ngày 06/06/2024, Chủ tịch Hội các Phòng Thử nghiệm Việt Nam đã ra quyết định số 02/QĐ-Vinalab ngày 06/06/2024 bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Châu, Hội viên Hội các phòng Thử nghiệm Việt Nam giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Thử nghiệm và Kiểm chuẩn Việt Nam.

BỔ NHIỆM PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN THỬ NGHIỆM VÀ KIỂM CHUẨN VIỆT NAM

Xem Quyết định tại đây

Tin bài khác