Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Vinalab ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Chất lược Dịch vụ Thử nghiệm uy tín Việt Nam (Vietnam Lab Awards)

13/01/2024

Chủ tịch Hội các phòng Thử nghiệm Việt Nam ký Quyết định số 01 /QĐ-VINALAB, ngày 10/01/2024 ban hành bản Quy chế xét tặng Giải thưởng Chất lượng dịch vụ thử nghiệm Uy tín Việt Nam (Vietnam Lab Awards). Mục đích, ý nghĩa, điều kiện tham gia giải, các tiêu chí xét tặng giải, quy trình xét và trao giải được nêu trong bản Quy chế. 

Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (Vinalab)

Mục đích của giải thưởng: 

Giải thưởng nhằm thúc đẩy sự tin cậy trong hoạt động của các phòng thử nghiệm/ tổ chức thử nghiệm; giúp các phòng thử nghiệm chứng tỏ mình hoạt động có năng lực và có khả năng cung cấp các kết quả có giá trị sử dụng; thúc đẩy và tăng cường sự hợp tác giữa các phòng/ tổ chức thử nghiệm với nhau và giữa các phòng/ tổ chức thử nghiệm với các cơ quan quản lý góp phần nâng cao chất lượng quản lý sản xuất và chất lượng sản phẩm hàng hóa trong lưu thông trên thị trường. 

Ý nghĩa của giải thưởng:

(1) Giải thưởng xét tặng cho các phòng thử nghiệm chất lượng tạo ra các sản phẩm từ các quá trình triển khai áp dụng, cung ứng dịch vụ thử nghiệm. Giải thưởng xét theo Thông tư số 06/2009/BKHCN ngày 03/04/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ được Hội đồng đánh giá theo các tiêu chí xét thưởng.
(2) Tôn vinh các phòng thử nghiệm cung cấp dịch vụ thử nghiệm có chất lượng, uy tín và có thành tích xuất sắc trong hoạt động thử nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa Việt Nam trên thị trường trong nước và thế giới, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
(3) Biểu dương, khuyến khích, phát triển nghiên cứu, cung cấp dịch vụ thử nghiệm, góp phần đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam vượt qua các rào cản kỹ thuật, tạo điều kiện và nâng cao uy tín của hàng hóa Việt Nam trên thị trường trong nước và thế giới.
(4) Nâng cao uy tín, niềm tin chất lượng sản phẩm, hàng hóa và thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường trong nước và và quốc tế.
(5) Là thước đo, chiến lược phát triển và trình độ quản lý hoạt động của lãnh đạo doanh nghiệp.

Hội các phòng Thử nghiệm Việt Nam (Vinalab) là đơn vị tổ chức xét và trao giải. Hội Vinalab mong muốn các hội viên của hội và đông đảo các phòng Thử nghiệm trong cả nước phấn đấu theo tiêu chí mà giải thưởng đã xác định, sớm tham gia và đạt giải thưởng cao nhất.  

Xem nội dung Quyết định số 01/QĐ-Vinalab

Văn phòng Hội Vinalab.