Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Bộ KH&CN quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (Vinalab)

11/01/2024

Ngày 25 tháng 12 năm 2023, Bộ Nội vụ đã ra Quyết định số 1060/QĐ-BNV về việc Ban hành Danh sách xác định cơ quản quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Tại Điều 1 của Quyết định nêu rõ: 

“Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện quyết định cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế đối với hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện theo quy định tại Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ vể tổ chức và quản lý hội nghị, hộ thảo quốc tế tại Việt Nam.”

Trong danh sách kèm theo quyết định trên, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của 42 hội, trong đó có Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam.

Xem nội dung Quyết định số 1060/QĐ-BNV

Văn phòng Vinalab.