Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Chương trình hành động Hội VinaLAB 2017

09/02/2017

1.    Công tác Hội viên:  

1.1.        Kiện toàn Hội viên: Triển khai thực hiện “Quy chế Hội viên” ban hành kèm Quyết định số 07/QĐ-VILA3

1.2.        Họp Hội viên lần thứ nhất theo quy chế mới: Tuần cuối tháng 3 năm 2017.

2.    Công tác thông tin và phổ biến kiến thức:

2.1.        Nâng cấp bản tin thành tạp chí. Tăng cường lượng tin hoạt động của Hội viên và phổ biến các kiến thức về hoạt động thử nghiệm;

2.2.        Xây dựng bản tin hoạt động định kỳ hàng tháng gửi qua đường email tới các Hội viên;

2.3.        Tổ chức Hội thảo: “Xã hội hóa hoạt động thử nghiệm-Cơ hội và thách thức” ngày 31/3/2017;

3.    Hoạt động đào tạo:

3.1.        Xây dựng chương trình đào tạo cấp chứng chỉ thử nghiệm viên;

3.2.        Xây dựng giáo trình đào tạo online kiến thức cơ bản của kiểm nghiệm viên-tổ chức đào tạo online;

4.    Nghiên cứu khoa học, tổ chức Hội thảo:

4.1.        Tham gia với Liên Hiệp Hội và Hội KHKT An toàn thực phẩm xây dựng “diễn đàn về an toàn vệ sinh thực phẩm”;

4.2.        Tiếp tục thực hiện đề tài áp dụng LEAN trong phòng thử nghiệm.

5.    Đối ngoại và hợp tác quốc tế:

5.1.        Tăng cường hợp tác với Hiệp hội Các nhà Sản xuất Thiết bị thử nghiệm Nhật Bản JAIMA;

5.2.        Hợp tác với Analatica tổ chức hội chợ thiết bị thử nghiệm tại Hà Nội từ 26-31/3/2017;

5.3.        Tổ chức đoàn tham quan Hội chợ thiết bị thử nghiệm JASIS tại Tokyo, Nhật Bản từ 2-5/9/2017;

5.4.        Tổ chức đoàn tham dự triển lãm thiết bị thử nghiệm tại Bangkok, Thái Lan từ 3-6/9/2017;

5.5.        Tổ chức đoàn tham quan Trung tâm phân tích Vũ Hán, Trung Quốc, tháng 10/2017;

 

Nguyễn Hữu Dũng- Tổng Thư ký Hội VinaLAB