Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Hoạt động công nhận – Một dịch vụ khoa học kỹ thuật

09/04/2015

Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/7/2009 về việc ban hành danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học công nghệ đã làm phong phú thêm các loại hình dịch vụ khoa học công nghệ, trong đó có cả lĩnh vực đánh giá sự phù hợp. Quyết định trên đã tạo điều kiện để Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (AOSC) - tổ chức công nhận thứ hai của Việt Nam ra đời. AOSC ra đời thể hiện tính hội nhập sâu của Việt Nam với cộng đồng quốc tế, góp phần minh chứng cho việc Việt Nam đã thực hiện hiệp định TBT với tư cách là thành viên của WTO.

AOSC đưc thành lập theo quyết đnh số 714/QĐ-LHHVN ngày 29/10/2014 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1245 ngày 19/01/2015.


Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của AOSC

Sứ mệnh của AOSC là mang đến cho các phòng thử nghiệm/xét nghiệm nhận biết rõ hoạt động công nhận là dịch vụ khoa học kỹ thuật chứ không phải là một dịch vụ hành chính như nhiều người lầm tưởng trước đây. Với phương châm hoạt động “Một chuẩn mực, một lần đánh giá, có giá trị khắp nơi”, AOSC hoạt động trên tinh thần hướng tới giá trị gia tăng mang lại cho khách hàng. Các dịch vụ của AOSC được thiết kế trên nguyên tắc đồng hành cùng các phòng thử nghiệm/ hiệu chuẩn tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định:

-    Công nhận năng lực phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 với mã hiệu công nhận là VLAT;

-    Công nhận năng lực phòng xét nghiệm y tế theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012 với mã hiệu công nhận VMED;

-   Công nhận năng lực tổ chức đánh giá sự phù hợp/ tổ chức chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 với mã hiệu VCAB.

Ngoài ra, Văn phòng AOSC còn tổ chức các khóa đào tạo chuyên gia đánh giá để tiến tới thực hiện việc công nhận chuyên gia đánh giá sự phù hợp và từng bước hội nhập với các phòng thử nghiệm trong khu vực và quốc tế.

Hiện nay AOSC đang trong lộ trình và sẽ sớm trở thành thành viên ký thoả ước thừa nhận lẫn nhau của APLAC, ILAC, thoả ước thừa nhận đa phương của PAC, IAF. 

VinaLAB