Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Công bố thang điểm và tiêu chí chấm điểm cuộc thi Khách hàng “Viết về những yếu kém trong hoạt động của VinaCert giai đoạn 2017-2020”

11/07/2020

I. Yêu cầu về bài viết và đối tượng dự thi:

- Nội dung viết phải trên tinh thần xây dựng, chỉ ra được hạn chế, yếu kém hoặc sự không hài lòng của người dự thi đối với hoạt động cung cấp dịch vụ Thử nghiệm, Chứng nhận, Giám định, Kiểm tra xác nhận chất lượng và các hoạt động khác của bất kỳ cá nhân, bộ phận nào của VinaCert từ 01/08/2017 đến 09/05/2020.

-  Đối tượng dư thi: tất cả các cá nhân không làm việc tại công ty VinaCert tính đến ngày 10/07/2020.

II.  Thang điểm và Tiêu chí chấm điểm: Tổng điểm 100 (điểm dạng số tự nhiên).

- Chỉ rõ, cụ thể sự yếu kém/không hài lòng về hoạt động cung cấp dịch vụ thử nghiệm, chứng nhận, giám định, kiểm tra xác nhận chất lượng: 50% tổng số điểm = 50 điểm:

+ Nêu rõ được các căn cứ/quy định phù hợp để xác định sự yếu kém: 35/50 điểm;

+ Trình bày sự hiểu biết trong thực tế xung quanh nội dung đang đề cập: 15/50 điểm.

- Dẫn chứng được những thời điểm, công việc cụ thể trong thời gian trên: 30% tổng số điểm = 30 điểm, trong đó nêu được:

+ Thời gian, thời điểm: 5/30 điểm.

+ Công việc cụ thể: 15/30 điểm.

+ Tên cá nhân/bộ phận cụ thể: 10/30 điểm.

- Đề xuất giải pháp: 20% tổng số điểm = 20 điểm (do BGK xác định dựa trên tính khả thi).

- Tiêu chí cộng điểm khác: tối đa 10 điểm:

+ Bài viết có cấu trúc các phần rõ ràng, mạch lạc, văn phong lịch sự, trình bày đẹp, ý tưởng hay.

+ Số lượng đáp ứng từ 2-3 trang A4 đánh máy.

III.  Xếp loại giải thưởng:

+ Giải nhất: Tổng điểm đạt ≥ 80 điểm.

+ Giải nhì: Tổng điểm đạt từ 70-79 điểm.

+ Giải ba: Tổng điểm đạt từ 60-69 điểm.

Công bố thang điểm và tiêu chí chấm điểm
Công bố thang điểm và tiêu chí chấm điểm