Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Biwase cung cấp nước sạch đến 99% hộ dân khu vực nông thôn

13/08/2019

Thực hiện chủ trương mọi người dân đều được tiếp cận, hưởng thụ thành quả kinh tế - xã hội của tỉnh mang lại, từ năm 2010 đến nay, Trung tâm Đầu tư khai thác thủy lợi và nước sạch, môi trường (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương) đã đầu tư 32 công trình nước sạch nông thôn tại 31 xã thuộc 4 huyện và 1 thị xã trong tỉnh. Tổng công suất các công trình 28.516m3/ngày đêm, phục vụ cho 94.422 hộ dân.


Các xí nghiệp xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, xét nghiệm chất lượng nguồn nước đã qua xử lý trước khi thải ra môi trường.

Bên cạnh đó, với sự đóng góp của Biwase trong thực hiện nhiệm vụ cung cấp nước sạch cho cư dân đô thị, sản xuất công nghiệp, từng bước mở rộng hệ thống sang các xã nông thôn trong tỉnh, đến nay, tỷ lệ hộ dân nông thôn trong tỉnh có nước sạch và nước hợp vệ sinh sử dụng sinh hoạt đạt 99%. Trong đó, tỷ lệ nước sạch đạt 68,1%; tỷ lệ số hộ dân sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 97%; tỷ lệ chuồng trại chăn nuôi được xử lý chất thải đạt 88%.

Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nước, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Biwase và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý những tổ chức, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường; tuyên truyền vận động nhân dân tham gia giữ gìn, bảo vệ nguồn nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Biwase thực hiện quản lý nghiêm các cơ sở hành nghề khoan giếng; phối hợp với các địa phương trong vận động người dân đấu nối hệ thống nước thải sinh hoạt hộ gia đình vào hệ thống thu gom nước thải do Biwase quản lý, vận hành theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.