Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Quy chế Hội viên Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam

06/04/2022

Quy chế hội viên: Quyết định Số: 07/QĐ-VINALAB ngày 20 tháng 08 năm 2020 v/v Ban hành "Quy chế Hội viên" Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam

* Mẫu đơn: ĐƠN XIN GIA NHẬP CỦA CÁ NHÂN

* Mẫu đơn: ĐƠN XIN GIA NHẬP CỦA TỔ CHỨC

Nội dung của Quyết định Số 07/QĐ-VINALAB

Quy chế hội viên Vinalab

Quy chế hội viên Vinalab

Quy chế hội viên Vinalab

Quy chế hội viên Vinalab

Quy chế hội viên Vinalab

Quy chế hội viên Vinalab

Vinalab.

Tin bài khác