Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Đại hội lần thứ VIII Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam: Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển

25/12/2020

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vừa tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề: “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”.

Đại hội lần thứ VIII Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam: Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển

Đến dự Đại hội vào sáng 25/12/2020 có Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cùng các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, lãnh đạo các bộ, ngành và gần 1.000 đại biểu thuộc các tổ chức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chúc mừng Đại hội.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chúc mừng Đại hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng các đại biểu cả nước về dự Đại hội và gửi lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả các thành viên trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam - tổ chức đại diện, ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định: Từ khi thành lập năm 1983 đến nay, Liên hiệp Hội Việt Nam đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng là hạt nhân tập hợp đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ Việt Nam trong nước và nước ngoài, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Đồng thời, Liên hiệp Hội Việt Nam còn có nhiều đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống, tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài; Tích cực tham gia công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống của nhân dân, bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng, giảm nghèo bền vững.

Nêu ra những yêu cầu để phát triển của đất nước, Thủ tướng nhấn mạnh đến nguồn lực con người, trong đó, vai trò tập hợp đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ của Liên hiệp Hội Việt Nam ngày càng được khẳng định và phát huy nguồn lực, lợi thế về con người.

Thủ tướng khẳng định: “Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức phấn đấu phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại để đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước. Đây là khát vọng phát triển lớn của dân tộc mà chúng ta phải thực hiện trong điều kiện đất nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, môi trường thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường”.

Tình hình đó đòi hỏi đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ, các tổ chức khoa học - công nghệ, đặc biệt là đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ trong hệ thống Liên hiệp Hội của Việt Nam cần tổ chức phấn đấu hơn nữa, đóng góp cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước ta. Liên hiệp Hội Việt Nam là nơi hội tụ những trí tuệ được kết tinh cả đời lao động, khát khao được tiếp tục góp sức, chung tay đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới, xây dựng nền tảng trí thức.

Hàng nghìn nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong hệ thống của Liên hiệp Hội là tài sản quốc gia quý báu. Tất cả chúng ta sẽ là những “viên gạch” nhỏ hoặc những “công trình” đồ sộ để đóng góp xây dựng Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Nhất trí với những phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thủ tướng đề nghị cần chủ động tích cực hơn nữa trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển khoa học - công nghệ, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Liên hiệp Hội Việt Nam cần tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, nhất là ứng dụng những thành tựu Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh rằng, phải làm cho khoa học - công nghệ thực sự trở thành động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, sức mạnh của nền kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Theo đó, Liên hiệp Hội Việt Nam phải thực sự là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam, tập hợp, đoàn kết trí thức ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng để đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nhận thức sâu sắc, trách nhiệm đối với đất nước, của dân tộc.

Liên hiệp Hội phải phát huy tinh thần yêu nước, các giá trị cốt lõi tốt đẹp của dân tộc; chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của người trí thức, nhất là trí thức trẻ; Trọng dụng, tôn vinh những người có đóng góp thiết thực và hiệu quả; Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa trí thức với Đảng, Nhà nước và nhân dân; Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công nhân, nông dân, trí thức.

Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn Liên hiệp Hội Việt Nam phải thực sự trở thành một bộ phận tham mưu tin cậy của Đảng, của Nhà nước, nhất là đối với công tác vận động, khơi dậy tinh thần cống hiến của đội ngũ trí thức; tiếp tục chủ động thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thủ tướng ghi nhận việc Liên hiệp Hội Việt Nam đã có bước phát triển cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động, phát triển hệ thống từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố, là môi trường tốt để đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức chính trị, trách nhiệm công dân trong các tổ chức hội; trở thành địa chỉ tri thức tin cậy của Đảng, Nhà nước trong việc tham mưu những vấn đề lớn về chủ trương, đường lối, chính sách; chủ động đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần củng cố các luận cứ khoa học đối với những chương trình, đề án, dự án lớn.

Qua đó, Thủ tướng cũng ghi nhận việc Liên hiệp Hội các cấp và các hội ngành thành viên đã quan tâm tổ chức các giải thưởng, hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ, tôn vinh các tập thể, trí thức tiêu biểu trong cả nước; đồng thời tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ, góp phần thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế, nâng cao hình ảnh và uy tín của nước ta, thu hút sự tham gia đông đảo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài.

Phát huy truyền thống vẻ vang sau gần 40 năm xây dựng và phát triển, Thủ tướng mong muốn Liên hiệp Hội Việt Nam với đội ngũ hơn 150 hội thành viên, đã tập hợp hơn 3,7 triệu người, bao gồm nhiều chuyên gia, nhà khoa học và công nghệ, tiếp tục đóng góp tài năng tâm huyết, đưa Liên hiệp Hội Việt Nam trở thành một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vững vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và xây dựng, phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, đại diện cho tiếng nói của đội ngũ những người làm khoa học và công nghệ cả nước.

GS.VSKH Đặng Vũ Minh phát biểu tại Đại hội.
GS.VSKH Đặng Vũ Minh phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, GS.VSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VII (khóa X) “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Chiến lược phát triển Liên hiệp Hội đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020), trong 5 năm qua, Liên hiệp Hội Việt Nam đã có những bước phát triển quan trọng và đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt: tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; bảo vệ môi trường; giáo dục và đào tạo; thông tin và phổ biến kiến thức; phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo; động viên quần chúng tham gia các hoạt động sáng tạo khoa học- công nghệ, tôn vinh trí thức; hợp tác trong và ngoài nước.

Đặc biệt, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội ngày càng có vai trò quan trọng, phản ánh trung thực, khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức khoa học- công nghệ và đã có những đóng góp tích cực vào việc hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

TSKH Nghiêm Vũ Khải công bố kết quả bầu cử.
TSKH Nghiêm Vũ Khải công bố kết quả bầu cử.

Tại đại hội, TSKH Nghiêm Vũ Khải, Phó Trưởng tiểu ban Nhân sự Đại hội VIII đã công bố kết quả bầu cử Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và Thường trực Đoàn Chủ tịch khóa VIII được tiến hành vào ngày 24/12/2020, với kết quả 192/192 ủy viên Hội đồng Trung ương biểu quyết tán thành.

Đoàn chủ tịch gồm 27 thành viên. TSKH. Phan Xuân Dũng, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng Trung ương khóa VIII và là tân Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; GS.VSKH Đặng Vũ Minh được bầu làm Chủ tịch danh dự của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, TSKH. Phan Xuân Dũng là Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Đoàn chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII còn có các ông: Phạm Quang Thao, Nguyễn Hồng Diên tái cử Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam. Ông Nguyễn Quyết Chiến là Tổng thư ký, Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII; Trong số 9 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam, ông Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch  Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

VinaLAB

Tin bài khác