Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Chương trình đào tạo Vinalab - AOV năm 2023

13/03/2023
Thời gian Tên khóa đào tạo Địa điểm Lớp trực tiếp  Lớp trực tuyến
Số ngày Học phí Số ngày Học phí
(VNĐ)
Tháng 1 Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn; Đào tạo đánh giá viên nội bộ HN-HCM 3 2.500.000 3 1.200.000
Tháng 1 Kiểm tra, hiệu chuẩn các thiết bị đo lường PTN HN-HCM 3 3.500.000 3 1.800.000
Tháng 2 Áp dụng QA/QC trong phân tích tại PTN HN-HCM 3 2.500.000 3 1.200.000
Tháng 2 Phân tích vi sinh vật bằng kỹ thuật Realtime PCR HN-HCM 3 3.000.000 / /
Tháng 2 An toàn sinh học cho PTN, PXN vi sinh vật HN-HCM 2 2.000.000 2 1.200.000
Tháng 2 Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học HN-HCM 4 4.000.000 3 1.800.000
Tháng 3 Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn; Đào tạo đánh giá viên nội bộ HN-HCM 3 2.500.000 3 1.200.000
Tháng 3 Ước lượng độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn các thiết bị đo lường phòng thí nghiệm HN-HCM 3 3.000.000 3 1.500.000
Tháng 3 Quản lý rủi ro PTN HN-HCM 2 2.000.000 2 1.200.000
Tháng 3 Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm HN-HCM 2 2.500.000 2 1.200.000
Tháng 4 Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học HN-HCM 4 4.000.000 3 1.500.000
Tháng 4 Kiểm tra, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp và ước lượng độ không đảm bảo đo trong lĩnh vực Sinh học HN-HCM 4 4.000.000 4 1.800.000
Tháng 4 Xét nghiệm bệnh thủy sản bằng kỹ thuật Realtime PCR HN-HCM 3 3.000.000 / /
Tháng 4 Áp dụng QA/QC trong phân tích tại PTN HN-HCM 2 3.000.000 2 1.200.000
Tháng 4 Kỹ thuật Elisa - ứng dụng trong kiểm tra chất lượng nông sản, thủy hải sản, thực phẩm chế biến HN-HCM 4 3.500.000 / /
Tháng 5 Kiểm tra, hiệu chuẩn nội bộ các thiết bị đo lường PTN HN-HCM 3 3.500.000 3 1.800.000
Tháng 5 Nhận thức chung về HTQL chất lượng cho phòng xét nghiệm y tế theo ISO 15189:2012 HN-HCM 2 2.500.000 2 1.200.000
Tháng 5 Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm, nước và nước thải HN-HCM 4 3.500.000 / /
Tháng 5 Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 9001:2015; Đánh giá viên nội bộ HN-HCM 3 2.500.000 3 1.500.000
Tháng 5 7 công cụ thống kê – phân tích sử dụng trong kiểm soát chất lượng HN-HCM 2 2.000.000 2 1.200.000
Tháng 5 Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong phân tích bằng kỹ thuật sắc ký HN-HCM 5 4.500.000 / /
Tháng 5 Sự không phù hợp và phân tích nguyên nhân gốc rễ HN-HCM 1 2.000.000 1 1.000.000
Tháng 6 Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn; Đào tạo đánh giá viên nội bộ HN-HCM 3 2.500.000 3 1.200.000
Tháng 6 Kỹ thuật lấy mẫu trong phân tích môi trường không khí, nước và đất HN-HCM 3 3.000.000 3 1.500.000
Tháng 6 Quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) - Ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm công nghệ và môi trường HN-HCM 4 4.000.000 / /
Tháng 6 Kiểm nghiệm viên phòng thí nghiệm HN-HCM 4 4.000.000 / /
Tháng 6 Quản lý rủi ro PTN HN-HCM 2 2.000.000 2 1.200.000
Tháng 6 An toàn sinh học cho PTN, PXN vi sinh vật HN-HCM 2 2.000.000 2 1.200.000
Tháng 7 Ứng dụng phương pháp thống kê vào việc đánh giá, xử lý số liệu và kiểm soát kết quả trong phân tích định lượng. HN-HCM 4 4.000.000 3 1.500.000
Tháng 7 Phân tích chất lượng môi trường không khí, đất, nước HN-HCM 4 4.000.000 / /
Tháng 7 Phương pháp phân tích dư lượng thuốc bảo vệ họ clo hữu cơ trong thực phẩm bằng phương pháp GC-ECD HN-HCM 2 3.000.000 / /
Tháng 7 Ước lượng độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích HN/ HCM 4 4.000.000 3 1.500.000
Tháng 7 Quang phổ hấp thu phân tử (UV-VIS) – Áp dụng trong phân tích thực phẩm, môi trường và phân bón HCM 4 4.000.000 / /
Tháng 7 Nhận thức chung ISO 22000:2018 HN-HCM 2 2.000.000 2 1.200.000
Tháng 8 Phân tích và đánh giá chất lượng Thức ăn chăn nuôi HN-HCM 4 3.500.000 4 1.800.000
Tháng 8 Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 9001:2015; Đánh giá viên nội bộ HN-HCM 3 2.500.000 3 1.500.000
Tháng 8 Khóa đào tạo Nhận thức và Đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 HN-HCM 3 3.000.000 3 1,500,000
Tháng 8 Tổ chức sản xuất hệ thống tin gọn HN-HCM 2 2.000.000 2 1.200.000
Tháng 8 Kỹ thuật sắc ký lỏng (HPLC) - Ứng dụng một số kỹ thuật tiến bộ mới của HPLC trong phân tích thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và môi trường HN-HCM 4 4.000.000 / /
Tháng 8 Kiểm tra, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp và ước lượng độ không đảm bảo đo trong lĩnh vực Sinh học HN-HCM 4 4.000.000 4 1.800.000
Tháng 9 Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn; Đào tạo đánh giá viên nội bộ HN-HCM 3 2.500.000 3 1.200.000
Tháng 9 Quan trắc chất lượng môi trường nước HN-HCM 2 2.500.000 2 1.200.000
Tháng 9 An toàn hóa chất trong kinh doanh, sản xuất và sử dụng trong PTN HN-HCM 2 2.500.000 2 1.200.000
Tháng 9 Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm HN-HCM 3 3.000.000 / /
Tháng 9 Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học HN-HCM 4 4.000.000 3 1.800.000
Tháng 9 Kỹ thuật phân tích vi sinh trong nông sản, thực phẩm và thủy hải sản HCM 4  4.000.000 / /
Tháng 10 Sự không phù hợp và phân tích nguyên nhân gốc rễ HN-HCM 1 2.000.000 1 1.000.000
Tháng 10 An toàn sinh học cho PTN, PXN vi sinh vật HN-HCM 2 2.000.000 2 1.200.000
Tháng 10 Kỹ thuật xác định hàm lượng hoạt chất thuốc BVTV HN-HCM 4 4.000.000 / /
Tháng 10 Ứng dụng phương pháp thống kê vào việc đánh giá, xử lý số liệu và kiểm soát kết quả trong phân tích định lượng. HN-HCM 4 4.000.000 3 1.500.000
Tháng 11 Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm HN-HCM 2 2.500.000 2 1.200.000
Tháng 11 Tổng quan về công nghệ, hệ thống xử lý nước thải HN 2 2.500.000 / /
Tháng 11 Kỹ thuật lấy mẫu trong phân tích môi trường không khí, nước và đất HN-HCM 3 3.000.000 3 1.500.000
Tháng 11 Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong phân tích bằng kỹ thuật sắc ký HN-HCM 4 4.500.000 / /
Tháng 11 Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn; Đào tạo đánh giá viên nội bộ HN-HCM 3 2.500.000 3 1.200.000
Tháng 12 Phân tích hàm lượng hoạt chất của thuốc BVTV bằng kỹ thuật sắc ký HCM 4 4.000.000 / /
Tháng 12 Quản lý rủi ro PTN HN-HCM 2 2.000.000 2 1.200.000
Tháng 12 Khóa đào tạo Nhận thức và Phương pháp thực hành 5S HN-HCM 2 2.000.000 2 1.200.000

Ghi chú đối với các khóa học Trực tiếp

Quý khách hàng vui lòng gửi đơn đăng ký (theo form đính kèm) trước tối thiểu 10 ngày so với lịch dự kiến. Vinâlab sẽ thông báo chi tiết nội dung khóa đào tạo, thời gian, địa điểm tổ chức 01 tuần trước ngày đào tạo.

Ghi chú đối với các khóa học Trực tuyến (Online)

  • Đối với khóa học trực tuyến, học viên cần trang bị máy tính cá nhân/thiết bị di động có kết nối internet để sẵn sàng kết nối các ứng dụng truyền tải trực tuyến
  • Học viên cung cấp số điện thoại Zalo trong form đăng ký gửi Vinalab.
  • Thời lượng học trực tuyến bao gồm thời gian Giảng viên giảng qua Zoom (tối đa 02 ngày) và thời gian học viên làm bài tập về nhà, các bài thi/bài kiểm tra nộp Online.
  • Các học viên tham dự đầy đủ khóa học và kết quả kiểm tra sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đạo tạo tương ứng.

Ghi chú chung

  • Vinalab sẽ có kế hoạch đào tạo chi tiết cho từng tháng, kế hoạch có thể thay đổi dựa trên nhu cầu của khách hàng tại mỗi thời điểm và được đăng trên website (vinalab.org.vn), gửi tới khách hàng qua email/zalo…
  • Ngoài các khóa đào tạo trên, Vinalab nhận đào tạo riêng theo nhu cầu của khách hàng.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

  • Hà Nội: Ms. Giáng Hương – 0981016608   |   Email: trinhhuong@aov.vn  
  • Sài Gòn: Mrs. Thanh Hồng – 0983840448   |    Email: thanhhong@aov.vn 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của Qúy khách !
 

Tin bài khác