Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

VinaCert phát động cuộc thi viết: Sống và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại

19/04/2022

Tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của toàn nhân loại; là tài sản tinh thần vô giá của Đảng; là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam noi theo.

VinaCert phát động cuộc thi viết: Sống và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại
VinaCert phát động cuộc thi viết: Sống và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại