Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Giới thiệu hệ thống kiểm soát giám sát nước thải IDEXX SARS-CoV-2 mới

01/04/2022

IDEXX đã mở rộng phạm vi bộ xét nghiệm giám sát nước thải SARS-CoV-2 bằng cách kết hợp Bộ kiểm soát ma trận và Faecal, cung cấp kiểm soát thu hồi ma trận đã được xác thực và đo lường phân người để bình thường hóa trong một phản ứng đa hợp.

Kiểm tra RT-PCR SARS-CoV-2

Kiểm tra RT-PCR SARS-CoV-2
Giới thiệu hệ thống kiểm soát giám sát nước thải IDEXX SARS-CoV-2 mới

Ủy ban Châu Âu EU khuyến nghị cả hai biện pháp kiểm soát này để cung cấp dữ liệu giám sát nước thải SARS-CoV-2 có thể hành động cho các quan chức y tế công cộng.

IDEXX đã làm việc với các phòng thí nghiệm trên toàn cầu để đẩy nhanh việc thực hiện giám sát nước thải. Thử nghiệm RT-PCR nước thải SARS-CoV-2 cung cấp phương pháp luận được tiêu chuẩn hóa, kết quả nhất quán và được hỗ trợ bởi các quy trình kiểm soát chất lượng IDEXX toàn diện và chuyên môn về chuỗi cung ứng.

Năm 2021, Tổ chức Nghiên cứu Nước (WRF) cho thấy thử nghiệm IDEXX hoạt động tốt hơn hầu hết các phương pháp về tính nhất quán của phát hiện.

IDEXX đã giới thiệu Thử nghiệm RT-PCR nước thải SARS-CoV-2 vào tháng 7 năm 2020 để hỗ trợ giám sát nước thải nhằm theo dõi sự phổ biến của COVID-19 trong các cộng đồng. Xét nghiệm RT-PCR của nước thải SARS-CoV-2 kết hợp lịch sử lâu đời của công ty trong việc phát triển các xét nghiệm PCR và hơn 20 năm cung cấp các xét nghiệm nước thải đã được kiểm chứng. Thử nghiệm cho kết quả nhất quán đã được xác nhận trên các mẫu đa dạng về địa lý và thế giới.

Theo Rapidmicrobiology