Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Bán tổng hợp β-glucan sulfat từ nấm men Saccharomyces cerevisiae làm nguyên liệu điều trị ung thư

21/01/2024

β-glucan từ men bánh mì trên thị trường Việt Nam sử dụng bổ sung thức ăn cho chăn nuôi, giá rất thấp. Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy đã thành công trong việc chuyển hóa β-glucan thành β-glucan sulfat qui mô thí nghiệm, có hoạt tính, để làm dược liệu hỗ trợ điều trị ung thư. Chuyển hóa một glucan thành nguyên liệu hỗ trợ điều trị ung thư là tăng thêm một cơ hội sống còn cho hàng trăm ngàn người trong cộng đồng người Việt Nam mỗi năm. Đây không chỉ là tính thời sự, tính cấp thiết mà còn là tính nhân đạo của nhiệm vụ.

Hoàn thiện công nghệ bán tổng hợp β-glucan sulfat từ nấm men Saccharomyces cerevisiae làm nguyên liệu hỗ trợ điều trị ung thư

Nhằm xây dựng được xưởng hoặc có thể phát triển thành doanh nghiệp sản xuất sulfat β-glucan nguyên liệu có hàm lượng sulfat β-glucan ít nhất là 80%, đáp ứng được yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm Bộ Y tế đặt ra và hoàn thiện công nghệ bán tổng hợp β-glucan sulfat từ nấm men Saccharomces cerevisiae công suất qui mô 2kg β-glucan sulfat/mẻ, TS. Nguyễn Duy Nhứt và nhóm nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang đã thực hiện đề tài: “Hoàn thiện công nghệ bán tổng hợp β-glucan sulfat từ nấm men Saccharomyces cerevisiae làm nguyên liệu hỗ trợ điều trị ung thư”.

Sau một thời gian triển khai thực hiện, đề tài đưa ra các kết luận như sau:

- Đã xây dựng qui trình công nghệ bán tổng hợp sulfated β-glucan từ nấm men Saccharomyces cerevisiae qui mô 2kg / mẻ

- Đã lập xong hồ sơ chứng minh cấu trúc của sản phẩm

- Đã xây dựng tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) của sản phẩm

- Đã lập xong hồ sơ độc tính cấp, độc tính bán trường diễn

- Đã lập xong hồ sơ thử độ ổn định của sản phẩm

- Đã sản xuất 40 kg sulfate β-glucan, đạt TCCS

Các kết quả vượt mức không có trong yêu cầu sản phẩm dự án:

- Đã đăng ký công bố sản phẩm Genk Plus có thành phần là sulfate β-glucan.

- Đã công bố được 1 bài báo trên tạp chí Science & Technology Development Journal với tiêu đề: “New method for preparing purity β-D-glucans (beta-Glucan) from baker’s yeast (Saccharomyces cerevisiae)”.

- Đã được cấp bằng Giải pháp hữu ích theo Quyết định số: 15175w/QD-SHTT, ngày 02/10/2020.

Dự án đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được các sản phẩm theo yêu cầu, đồng thời đạt vượt mức về mặt công bố, đào tạo, triển khai sản phẩm thương mại và thành lập được doanh nghiệp sản xuất sản phẩm dự án theo mục tiêu chung

Sản phẩm β-glucan sulfat hóa thu nhân từ dự án CNHD.DA.030/19-20, sau khi kiểm tra độ ổn định và xác định cấu trúc có độ ổn định trên 24 tháng, không biến đổi về mặt định tính, suy giảm về mặt hàm lượng nhưng không đáng kể, sau 24 tháng vẫn còn khoảng 97% lượng β-glucan sulfat ban đầu. Cấu trúc β-glucan sulfat từ dự án có cấu trúc mạch (1→3)β-glucan và sulfat ở các vị trí C2 hoặc C4, trong đó vẫn còn vị trí C2 và C4 chưa có mặt nhóm sulfat. Tỉ lệ có mặt nhóm sulfat trong phân tử β-glucan sulfat là 5 gốc glucose có 2 gốc SO3Na.

Sản phẩm dự án CNHD.DA.030/19-20 đã được xác định là β-glucan sulfat, đồng đạt được yêu cầu về độ ổn định theo dự án với các chỉ tiêu khác đã được các tổ chuyên gia nghiệm thu, nhóm đề tài kiến nghị có thể kết hợp kết quả này của dự án với doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu đưa sản phẩm ra thị trường. Sản xuất sulfate β-glucan và lưu thông sản phẩm có chứa sulfate β-glucan trên thị trường sẽ tạo thêm việc làm cho nhiều người và tạo sản phẩm mới cho xã hội từ kết quả nghiên cứu khoa học.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 19391/2021) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

Nguồn Vista.