Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Nghị định 127/2014/NĐ-CP Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

21/04/2015

Nghị định 127/2014/NĐ-CP (sau đây gọi là NĐ 127) quy định về điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; hồ sơ và thủ tục cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại, tạm thời đình chỉ hiệu lực, thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực quan trắc tại hiện trường và phân tích môi trường phải có đủ các điều kiện về văn bản chứng nhận hoạt động kinh doanh do cơ quan QLNN có thẩm quyền cấp; có đủ điều kiện về nhân lực thực hiện hoạt động quan trắc hiện trường, phân tích môi trường được quy định cụ thể trong Nghị định; có đủ điều kiện về trang thiết bị, phương pháp và cơ sở vật chất thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện trường và phân tích môi trường theo quy định.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có thời hạn hiệu lực là 36 tháng kể từ ngày cấp và có thể được gia hạn nhiều lần, mỗi lẫn gia hạn không quá 36 tháng. Bộ Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại, tạm thời đình chỉ hiệu lực, thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận này.

Khi có bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến các điều kiện nêu trên, tổ chức phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 60 ngày, kể từ khi có sự thay đổi.

Thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường được quy định cụ thể tại Điều 11 của NĐ 127. Tổ chức muốn gia hạn Giấy chứng nhận phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn trước khi Giấy chứng nhận đã cấp hết hiệu lực ít nhất 03 tháng.

Tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đã được cấp hoặc khi tổ chức hợp nhất, sáp nhập phải làm thủ tục điều chỉnh nội dung Giấy chứng trừ trường hợp Giấy chứng nhận chỉ còn hiệu lực trong thời hạn 06 tháng.

Giấy chứng nhận được xem xét cấp lại trong trường hợp Giấy này bị mất cắp hoặc bị rách nát, hư hỏng không sử dụng được. Các trường hợp Giấy chứng nhận bị tạm đình chỉ hiệu lực hoặc bị thu hồi được quy định rất cụ thể, chi tiết tại Nghị định.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2015. Giấy chứng nhận đã được cấp theo quy định tại Nghị định số 27/2013/NĐ-CP tiếp tục được sử dụng trừ trường hợp phải gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại.

VinaLAB