Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Tài liệu ban hành

Tên tài liệu

Tải về

Mẫu đơn gia nhập hội viên cá nhân-TNVN-01
Mẫu đơn xin gia nhập của tổ chức-TNVN-02
Quyết định về việc công nhận Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ban kiểm tra Hội các phòng thử nghiệm Việt Nam khoá IV
07.QĐ.VINALAB Ban hành quy chế Hội viên (Quy chế kèm theo)
1049. QĐ.BNV Phê duyệt Điều lệ Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (Điều lệ kèm theo)