Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

SKVA.010.02: Tạp nhiễm hữu cơ trong nước và nước thải

Mã số: SKVA.010.02

Thời gian: 01/02/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 2,500,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu phân tích
Nước và nước thải Tổng Phenol
Tổng dầu mỡ
Chất hoạt động bề mặt
Xyanua (CN-)

Đăng ký thử nghiệm thành thạo