Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

SKVA.006.02: Chất lượng nước và nước thải

Mã số: SKVA.006.02

Thời gian: 01/02/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 2,500,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu phân tích
Nước và nước thải pH
Amoni (NH4+) (tính theo N)
Màu (Pt-Co)
BOD5 (20oC)
COD
Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
Tổng Nito
Tổng Phospho

Đăng ký thử nghiệm thành thạo