Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.8.23.10: Chất lượng Bitum

Mã số: AoV.8.23.10

Thời gian: 01/10/2023

Lĩnh vực: Vật liệu xây dựng

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình
Bitum Độ kim lún ở 25oC
Độ giãn dài ở 25oC
Độ hoà tan trong Trichloroethylene
Độ nhớt động ở 135oC
Nhiệt độ hóa mềm
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở
Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo