Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.6.23.49: Vi sinh trong nước mặt

Mã số: AoV.6.23.49

Thời gian: 01/12/2023

Lĩnh vực: Vi sinh

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình Ghi chú

Nước mặt

Trực khuẩn mủ xanh (Pseudomomas aeruginosa)*
Vi khuẩn đường ruột (Enterococci)*
Tụ cầu vàng (Staphylococus aureus)
Định lượng  CFU

Đăng ký thử nghiệm thành thạo