Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.6.23.42: Vi sinh trong thủy sản

Mã số: AoV.6.23.42

Thời gian: 01/10/2023

Lĩnh vực: Vi sinh

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình Ghi chú

Thủy sản

Tổng số vi sinh vật (TPC)*
Escherichia coli*
Coliform*
Enterobacteriaceae*
Fecal Coliform*
Định lượng CFU, MPN

Đăng ký thử nghiệm thành thạo