Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.6.23.19: Vi sinh trong thủy sản

Mã số: AoV.6.23.19

Thời gian: 01/04/2023

Lĩnh vực: Vi sinh

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình Ghi chú
Thủy sản Vibrio parahaemolyticus* Định tính /25g

Đăng ký thử nghiệm thành thạo