Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.96: Chất lượng thuốc bảo vệ thực vật

Mã số: AoV.5.23.96

Thời gian: 01/08/2023

Lĩnh vực: Thuốc BVTV

Phí tham gia: 0

Chỉ tiêu Đơn giá (VNĐ) Ghi chú
Isoprocard* 2.000.000  
Petroleum oil  2.000.000  
Etoxazole* 2.000.000  
Fluazinam  2.000.000  
Fosthiazate 2.000.000  
Rotenone 2.000.000  
Saponin 2.000.000  
Spinosad 2.000.000  
Fludioxonil* 2.000.000  
Prochloraz* 2.000.000  
Streptomycin 2.000.000  
Pencycuron 2.000.000  
Tetramycin 2.000.000  
Ametryn 2.000.000  
Azadirachtin 2.000.000  
Trinexapac-Ethyl  2.000.000  
Phoxim 2.000.000  
Metominostrobin 2.000.000  
Fulvic acid 2.000.000  
Humic acid 2.000.000  
NAA 2.000.000  
Albendazole 2.000.000  
Iprodione 2.000.000  
Myclobutanil* 2.000.000  
Cartap hydrochloride 2.000.000  
Triadimenon 2.000.000  
Eugenol 2.000.000  
Uniconazole 2.000.000  
Copper oxychloride 2.000.000  
Pyrimethanil 2.000.000  
Fluazifop-P-Butyl 2.000.000  
Ziram 2.000.000  

Cách thức tính phí:

0 - 9 chỉ tiêu Không giảm giá
10 - 19 chỉ tiêu: Giảm 10%
20 - 50 Chỉ tiêu Giảm 15%
51 Chỉ tiêu trở lên: Giảm 20%

Chú ý:

  • Sau khi mẫu đã được gửi theo kế hoạch, các PTN nếu có nhu cầu vẫn có thể đăng ký bổ sung. Vinalab liên tục gửi mẫu cho đến khi kết thúc chương trình.
  • 02 tháng sau khi gửi mẫu, Vinalab ban hành báo cáo sơ bộ gửi đến các PTN đã tham gia. Tuy nhiên Báo cáo sơ bộ chỉ có giá trị tham khảo cho tới khi báo cáo kết thúc được ban hành.

Đăng ký thử nghiệm thành thạo