Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.53*: Dư lượng kháng sinh trong thủy sản

Mã số: AoV.5.23.53*

Thời gian: 01/10/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình
Thủy sản, sản phẩm thủy sản Nitrofurans (AOZ)*
Nitrofurans (AMOZ)*
Nitrofurans (AHD)*
Nitrofurans (SEM)*
Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo