Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.30: Chất lượng rượu

Mã số: AoV.5.23.30

Thời gian: 01/10/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 2,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình
Rượu Furfural
Độ cồn
Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo