Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.288: Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

Mã số: AoV.5.23.288

Thời gian: 01/10/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình
Chè Dicofol*
Propargite*
Permethrin*
Fenpropathrin*
Cypermethrin*
Deltamethrin*
Endosulfan*
Endosulfan sulphat
Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo