Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.264: Chất lượng dầu mỏ

Mã số: AoV.5.23.264

Thời gian: 01/10/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình
Dầu DO Nhiệt độ chớp cháy cốc kín
Khối lượng riêng ở 15oC
Độ nhớt động học ở 40oC
Độ ăn mòn lá đồng của dầu
Hàm lượng nước
Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo