Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.250: Chỉ tiêu đánh giá độ ô nhiễm nước thải

Mã số: AoV.5.23.250

Thời gian: 01/10/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 2,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình
Nước thải N-NO2-*
N-NO3-*
SO42-
N-NH4+*
Cl-*
F-
CN-*
Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo