Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.249: Chất lượng nước dùng cho mục đích sinh hoạt

Mã số: AoV.5.23.249

Thời gian: 01/03/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 2,000,000 đ

Nền mẫu

  • Nước dùng cho mục đích sinh hoạt

Chỉ tiêu

  • N-NH4+ *
  • Cl- *
  • F- 
  • N-NO3- *
  • N-NO2- *
  • SO42-

Loại chương trình

  • Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo