Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.23: Chất lượng đất

Mã số: AoV.5.23.23

Thời gian: 01/04/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu

  • Đất

Chỉ tiêu

  • Nitơ tổng số
  • Photpho tổng số
  • Kali tổng số

Loại chương trình

  • Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo