Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.228: Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau, củ, quả

Mã số: AoV.5.23.228

Thời gian: 01/10/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình
Rau, củ, quả Chlorantraniliprole*
Dimethomorph*
Acephate*
Diflubenzuron*
Acetamiprid*
Dichlorvos*
Bifenazate*
Dinotefuran*
Cyclocydim*
Clofentezine*
Clothianidin*
Cyproconazole*
Bentazone*
Benalaxyl*
Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo