Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.224: Chất lượng nước mặt

Mã số: AoV.5.23.224

Thời gian: 01/08/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 2,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình
Nước mặt N-NO2-*
N-NO3-*
P-PO43-
N-NH4+*
Cl-*
F-
CN-*
Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo