Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.223: Chất lượng nước mặt

Mã số: AoV.5.23.223

Thời gian: 01/08/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 2,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình
Nước mặt Nhu cầu oxy hóa học (COD)*
Nhu cầu oxy sinh hóa sau 5 ngày (BOD5)*
Tổng cacbon hữu cơ (TOC)
Tổng dầu mỡ
Phenol
Chất hoạt động bề mặt
Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)*
Màu sắc (mg/L Pt-Co)*
pH*
Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo