Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.218: Chất lượng nước dưới đất

Mã số: AoV.5.23.218

Thời gian: 01/08/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 2,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình
Nước dưới đất pH*
Tổng chất rắn hòa tan (TDS)*
Chỉ số Pemanganat*
Nito tổng số*
Độ cứng tổng (tính theo CaCO3)*
Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo