Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.217: Chất lượng nước dùng cho mục đích sinh hoạt

Mã số: AoV.5.23.217

Thời gian: 01/03/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 2,000,000 đ

Nền mẫu

  • Nước dùng cho mục đích sinh hoạt

Chỉ tiêu

  • Màu sắc (mg/L Pt-Co)*
  • Độ đục*
  • pH*
  • Chỉ số Pemaganat*
  • Độ cứng tổng tính theo CaCO3*
  • Tổng chất rắn hòa tan (TDS)*
  • Clo dư

Loại chương trình

  • Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo