Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.190: Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong gạo

Mã số: AoV.5.23.190

Thời gian: 01/10/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình
Gạo Azoxystrobin*
Carbaryl*
Carbendazim*
Carbofuran*
Chlorantraniliprole*
Chlorpyrifos ethyl*
Chlorpyrifos methyl*
Clothianidin*
Cycloxydim*
Dichlorvos*
Diflubenzuron*
Dinotefuran*
Acephate*
Cyhalothrin*
Isoprothiolane*
Chlopropham*
Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo