Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.184: Chất lượng phân bón

Mã số: AoV.5.23.184

Thời gian: 01/08/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 2,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình
Phân bón CaO (>5%)
MgO (>5%)
SiO2 hữu hiệu
Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo