Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.176: Chỉ tiêu đánh giá độ ô nhiễm nước thải

Mã số: AoV.5.23.176

Thời gian: 01/04/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 2,000,000 đ

Nền mẫu

 • Nước thải

Chỉ tiêu

 • Nhu cầu oxy hóa học (COD)*
 • Nhu cầu oxy sinh hóa sau 5 ngày (BOD5)*
 • Tổng Nito*
 • Tổng Phospho
 • Tổng dầu mỡ
 • Phenol
 • Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)*
 • pH*
 • Màu sắc (mg/L Pt-Co)*

Loại chương trình

 • Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo