Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.176: Chỉ tiêu đánh giá độ ô nhiễm nước thải

Mã số: AoV.5.23.176

Thời gian: 01/10/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 2,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình
Nước thải Nhu cầu oxy hóa học (COD)*
Nhu cầu oxy sinh hóa sau 5 ngày (BOD5)*
Tổng Nito*
Tổng Phospho
Tổng dầu mỡ
Phenol
Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)*
pH*
Màu sắc (mg/L Pt-Co)*
Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo