Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.175: Chất lượng nước dưới đất

Mã số: AoV.5.23.175

Thời gian: 01/08/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 2,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình
Nước dưới đất N-NO3-*
N-NO2-*
N-NH4+*
Cl-*
SO42-
F-
Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo