Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.175: Chất lượng nước dưới đất

Mã số: AoV.5.23.175

Thời gian: 01/05/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 2,000,000 đ

Nền mẫu

  • Nước dưới đất

Chỉ tiêu

  • N-NO3-*
  • N-NO2-*
  • N-NH4+*
  • Cl-*
  • SO42-
  • F-

Loại chương trình

  • Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo