Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.172: Chất lượng phân bón hỗn hợp NPK

Mã số: AoV.5.23.172

Thời gian: 01/03/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 2,000,000 đ

Nền mẫu

  • Phân bón NPK

Chỉ tiêu

  • Độ ẩm
  • Nitơ tổng số
  • P2O5 hữu hiệu
  • K2O  hữu hiệu

Loại chương trình

  • Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo