Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.131: Kháng sinh trong thực phẩm

Mã số: AoV.5.23.131

Thời gian: 01/09/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu

  • Thực phẩm

Chỉ tiêu

  • Sulfadiazin*
  • Sulfamethoxazole*
  • Sulfathiazole*
  • Sulfamerazin*
  • Sulfamethazin*
  • Sulfamonomethoxin*
  • Sulfapyridine*

Loại chương trình

  • Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo