Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.13: Chất lượng rau

Mã số: AoV.5.23.135

Thời gian: 01/03/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 2,000,000 đ

Nền mẫu

  • Rau, củ, quả

Chỉ tiêu

  • Nitrit
  • Nitrat

Loại chương trình

  • Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo