Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.07: Chỉ tiêu chất lượng trong chè

Mã số: AoV.5.23.07

Thời gian: 01/08/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình
Chè Chất tan
Tanin
Cafein
Chất xơ*
Tro tổng số*
Tro không tan trong axit HCl
Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo