Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.06: Chỉ tiêu chất lượng trong bánh

Mã số: AoV.5.23.06

Thời gian: 01/07/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu

  • Bánh

Chỉ tiêu

  • Protein*
  • Độ ẩm*
  • Tro tổng số*
  • Tro không tan trong axit HCl
  • Chất béo (thủy phân)*
  • Đường khử
  • Đường tổng số

Loại chương trình

  • Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo