Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.03: Chất lượng thực phẩm khô

Mã số: AoV.5.23.03

Thời gian: 01/10/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu

  • Thực phẩm

Chỉ tiêu

  • Độ ẩm*
  • Protein*
  • Béo*
  • Xơ thô*
  • Muối (NaCl)*
  • Chỉ số Peroxide
  • Tro tổng số*
  • Tro không tan trong axit HCl

Loại chương trình

  • Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo