Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.01: Chất lượng phân bón

Mã số: AoV.5.23.01

Thời gian: 01/04/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu

 • Phân bón hữu cơ

Chỉ tiêu

 • Độ ẩm
 • Nitơ tổng số
 • P2O5 hữu hiệu
 • K2O hữu hiệu
 • Lưu huỳnh tổng số
 • Cacbon Hữu cơ tổng số
 • Chỉ tiêu C/N
 • Axit Humic
 • Axit Fulvic

Loại chương trình

 • Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo