Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm

Khai giảng dự kiến:01/04/2021

Số ngày: 02

Giảng viên chính: Tháng 04

Học phí: 2,500,000 đ

Nội dung đào tạo:

- Mục tiêu: Sau khi học xong khóa đào tạo này, học viên có khả năng:

  • Hiểu và áp dụng yêu cầu đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.
  • Xây dựng các biểu đồ kiểm soát kết quả thừ nghiệm.
  • Nhận biết và đánh giá xu hướng các control chart.
  • Hiểu về ý nghĩa của dạng mẫu kiểm soát phòng thử nghiệm.

- Giới thiệu về các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017 đối với yêu cầu đảm bảo giá trị sử dụng của KQTN (7.7).

- Giới thiệu các công cụ đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả thử nghiệm.

- Xây dựng control chart.

  • Giới thiệu control chart.
  • Biểu đồ kiểm soát X-chart.
  • Bài tập: Thực hiện xây dựng control chart.

- Giới thiệu các dạng mẫu kiểm soát thường sử dụng.

- Cách đánh giá kết quả phân tích dựa vào control chart.

- Tổng kết cuối khóa và làm bài kiểm tra.

Đăng ký chương trình Đào tạo